Regulamin

1.     Postanowienia ogólne

2.     Definicje

3.     Rodzaj i zakres usług elektronicznych

4.     Warunki świadczenia i zawierania umów o świadczenie usług elektronicznych

5.     Warunki rozwiązania umów o świadczenie usług elektronicznych

6.     Tryb postępowania reklamacyjnego

7.     Własność intelektualna

8.     Postanowienia końcowe

1.     POSTANOWIENIA OGÓLNE

a)     Strona https://kotywsieci.pl/ działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

b)     Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Stronę https://kotywsieci.pl/, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, a także tryb postępowania reklamacyjnego.

c)     Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Elektronicznych Strony https://socialcloudu.pl/, zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

d)     W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy

 • Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.),
 • Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827),
 • Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

2.     DEFINICJE

a)     FORMULARZ KONTAKTOWY – formularz dostępny na Stronie https://kotywsieci.pl/ umożliwiający Usługobiorcy bezpośredni kontakt z Usługodawcą.

b)     REGULAMIN – niniejszy regulamin Strony.

c)     USŁUGODAWCA – JFK DESIGN KATARZYNA HARATYk-JAGIELLICZ., adres siedziby: Chorzów, ul Wieniawskiego 18, 41-506, adres do doręczeń: Chorzów, ul. Wieniawskiego 18, NIP: 6271824348

, REGON: 276975928

, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, adres poczty elektronicznej: biuro@kotywsieci.pl, tel. + 48
574949321.

d)     USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Usługi Elektronicznej.

e)     USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Strony.

f)      NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna pozwalająca Usługobiorcy na subskrybowanie i otrzymywanie na podany przez Usługobiorcę adres e-mail bezpłatnych informacji pochodzących od Usługodawcy.

3.     RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH

a)     Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Strony korzystanie z Usług Elektronicznych takich jak:

 • korzystanie z Formularza Kontaktowego,
 • korzystanie z Newslettera,

b)     Świadczenie Usług Elektronicznych na rzecz Usługobiorców odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.

4.     WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

a)     Świadczenie Usług Elektronicznych określonych w rozdziale III pkt. 1 Regulaminu przez Usługodawcę jest nieodpłatne.

b)     Okres na jaki umowa zostaje zawarta:

 • umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu wysłania wiadomości za pośrednictwem Formularza Kontaktowego zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą wysłania wiadomości albo zaprzestania jej wysyłania przez Usługobiorcę.
 • umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na korzystaniu z Newslettera zawierana jest na czas nieoznaczony.

c)     Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:

 • komputer z dostępem do Internetu,
 • dostęp do poczty elektronicznej,
 • przeglądarka internetowa,
 • włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.

d)     Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania ze Strony w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.

e)     Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

f)      Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

g)      Czas realizacji do 90 dni roboczych.

5.     WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

a)     Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej:

 • Wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym (np. korzystanie z Newslettera).
 • Usługobiorca może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biurot@kotywsieci.pl
 • Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym w przypadku, gdy Usługobiorca narusza Regulamin, w szczególności, gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym po bezskutecznym wcześniejszym wezwaniu do zaprzestania naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).
 • Wypowiedzenie prowadzi do ustania stosunku prawnego ze skutkiem na przyszłość.

b)     Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia stron.

6.     TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

a)     Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę:

 • Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Strony Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@kotywsieci.pl
 • W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
 • Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
 •  Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.

7.     WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

a)     Wszystkie treści zamieszczone na stronie internetowej pod adresem https://kotywsieci.pl/ korzystają z ochrony prawno-autorskiej i są własnością https://kotywsieci.pl/ Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Usługodawcy, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości strony https://kotywsieci.pl/, bez zgody Usługodawcy.

b)     Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody Usługodawcy, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość strony https://kotywsieci.pl/ stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego Usługodawcy i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.

8.     POSTANOWIENIA KOŃCOWE

a)     Umowy zawierane za pośrednictwem Strony zawierane są zgodnie z prawem polskim.

b)     W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.